Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Speerpunten

Vanuit de maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevige aanpak van het overtreden van arbeidswetten en fraude met uitkeringen. Het gaat bijvoorbeeld om slechte werkomstandigheden of illegale arbeid. Met strenge maatregelen wil de Inspectie overtredingen ontmoedigen en uiteindelijk uitbannen. Rechtvaardigheid staat daarbij voorop: eerlijke concurrentie, goede arbeidsomstandigheden voor iedereen en sociale voorzieningen voor wie dat echt nodig heeft.

De Inspectie SZW legt de focus op de aanpak van bedrijven en instel¬lingen – en de personen die daar achter zitten - die stelselmatig de regels overtreden. Het gaat er om dat bedrijven en personen die keer op keer de fout in gaan hun gedrag bijstellen zodat wordt voldaan aan wettelijke bepalingen.

Notoire overtreders zijn bedrijven of instanties die herhaald overtredingen begaan. De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is bij inwerkingtreding op 1 januari 2013 intregraal onderdeel geworden van de arbeidswetten. Daarmee heeft de Inspectie SZW instrumenten om notoire overtreders stevig aan te pakken en kan ze zwaardere sancties opleggen. (Nog een keer overtreden? Hardere aanpak!)

Belangrijke onderdelen van de wet zijn: 

  • hogere boetes
  • hogere straffen bij herhaalde overtreding
  • uitbreiding recidivebegrip en -termijn
  • preventieve stillegging van werkzaamheden (bij recidive)
  • last onder dwangsom
  • meer bestuursrechtelijke handhaving (dus zonder tussenkomst van de rechter)

Naast deze mogelijkheden zet de Inspectie ook strafrechtelijke onderzoeken in om notoire overtreders aan te pakken.

2015
In 2015 legt de Inspectie de focus op de aanpak van notoire overtreders en schijnconstructies. De Inspectie zet zwaar in op het herinspecteren van bedrijven waar in de afgelopen periode een (ernstige) overtreding is geconstateerd. De Inspectie zal ook herinspecties uitvoeren bij ongevalsonderzoeken waarbij een boete is opgelegd en bij klachtonderzoeken die gegrond zijn verklaard.

Misstanden zijn ernstige overtredingen van wetten of regels waardoor werknemers of andere personen onaanvaardbare risico’s lopen. Of die de overheid op een grove manier benadelen of het rechtsgevoel in de samenleving schenden. Arbeidsuitbuiting is hiervan een voorbeeld. Als een misstand aan het licht komt pakt de Inspectie SZW dit aan. Via verschillende media laat de Inspectie zien dat ze misstanden niet gedoogt. De Inspectie wil daarmee bedrijven, instellingen en personen afschrikken om zich met misstanden in te laten.

2015
In 2015 legt de Inspectie de focus op werkgevers die de regels bewust omzeilen en ernstige overtredingen begaan. Ze besteedt aandacht aan (nieuwe) complexe fenomenen, schijnconstructies en zwaardere overtredingen.