Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: zware ongevallen

Dit zijn ongevallen die een grotere impact hebben dan alleen op de direct betrokken werknemers. Er zijn mogelijk ook gevolgen voor andere werknemers van het bedrijf of voor mensen die zich in de omgeving van het bedrijf bevinden.
Bedrijven kunnen het risico op zware ongevallen zo veel mogelijk beperken door te zorgen voor gedegen procesveiligheid. Dat wil zeggen de beheersing van (acute) veiligheidsrisico’s die tot grote ongelukken kunnen leiden of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of energie, zoals brand of explosie.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Brzo-bedrijven zijn bedrijven die door hun grote hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen behoren tot de meest risicovolle bedrijven van het land. Zij vallen daarom onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015
Er zijn twee categorieën: 

  1. Bedrijven die alleen de lage drempelwaarde overschrijden (PBZO-bedrijven) 
  2. Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden (VR-bedrijven). 

Alle Brzo-bedrijven moeten in ieder geval een zogenoemd veiligheidsbeheerssysteem hebben. 
Het gaat hier om bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en deze in opslag hebben. Dergelijke bedrijven zijn vooral werkzaam in de bulkchemie, handel en distributie, overslag en transport. Maar ook in de Petrochemie, Rubber en Knststof, Fijnchemie, Afval en Metaal.

Het gaat hier om bedrijven waar gevaar is op brand, explosie of giftige stoffen (vergiftiging, verstikking of bedwelming). Al deze bedrijven zijn te vinden op de Risicokaart. Ook bij bedrijven die werken met biologische agentia kunnen ongevallen plaatsvinden die een grote (maatschappelijke) impact hebben. Bijvoorbeeld doordat werknemers een besmetting met een virus of bacterie overbrengen aan mensen buiten het bedrijf. 

Dergelijke bedrijven komen vooral voor in de landbouw, bosbouw en visserij, voedselindustrie, zorgsector, nucleaire sector en de sectoren Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber.

Ten slotte zijn er bedrijven waar een ongeval bijna altijd gevolgen heeft voor anderen. Denk aan personenvervoer op de weg, door de lucht en over het water.