Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: schending rechtspositie werknemers


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Werknemers lopen het risico dat hun loon lager is dan afgesproken in de cao. Hiermee schenden werkgevers de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand.
Niet-naleving van cao-afspraken komt vaak voor in sectoren met de volgende kenmerken:

  • kleine bedrijven
  • laag geschoolde werknemers, veelal ook tijdelijk werk
  • grote prijsconcurrentie
  • arbeidskosten zijn het grootste deel van de kosten
  • lage drempel om de markt te betreden

De Inspectie SZW ondersteunt de sociale partners bij handhaving van dit risico.

Het gaat hier om ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en vaste en flexibele werknemers. Ongelijke behandeling bij onder andere benoeming en beloning is volgens de wet niet toegestaan. (Zie ook WGB, art 3, WGB, art 7-10 en Waadi, art 8-8b.).
Krijgen vrouwen minder betaald dan mannen, of flexibele krachten minder dan vaste werknemers, voor hetzelfde werk? Dan is sprake van discriminatie op grond van geslacht of soort dienstverband. Gelijke behandeling van mensen is een grondrecht. Schending van dat recht betekent slechtere arbeidsvoorwaarden.

Hiervan is sprake als de medezeggenschap door werknemers niet wordt geregeld, geborgd of bevorderd. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is. De kans is groot dat werknemers daardoor minder medezeggenschap hebben.

Er moet een bepaalde gelijkwaardigheid zijn tussen werkgever en werknemer. De werkgever mag niet zomaar dingen opleggen aan de werknemer zonder dat deze daarin iets te zeggen heeft. Een slechte positie ten opzichte van de werkgever kan leiden tot slecht werkgeverschap en in het ergste geval tot arbeidsuitbuiting. De gehele Nederlandse beroepsbevolking kan hiermee te maken krijgen.