Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: onvoldoende inkomensbescherming

Bij inkomensbescherming gaat het om de borging van de bestaanszekerheid voor Nederlandse burgers. Het meest directe instrument hiervoor is de uitkering zelf. Maar binnen het gemeentelijke armoedebeleid is ook bijvoorbeeld het niet-gebruik van voorzieningen van groot belang. Daarnaast speelt het pensioenstelsel een rol bij het voorkomen van armoede.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Armoedebeleid heeft als doel mensen te behoeden voor een leven onder het bestaansminimum. De verantwoordelijkheid voor armoedebeleid ligt grotendeels bij gemeenten. Ondanks de vele aandacht, blijft armoede een probleem. Van de 7 miljoen huishoudens in 2011 moesten er 604.000 (8,7 procent) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Armoede verhoogt het risico op sociale uitsluiting. Dit geldt ook voor de kinderen die opgroeien in arme gezinnen waardoor de sociale participatie in de basisschoolleeftijd en het voortgezet onderwijs achterblijft. Deze kinderen hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen. Daarnaast is hun eindopleiding vaak lager, waardoor de kans groot is dat de armoede overgedragen wordt van generatie op generatie.

De procedures die gelden voor toekenning en uitbetaling van uitkeringen zorgen ervoor dat het verkeerd uitbetalen, of onterecht niet verstrekken van een uitkering weinig voorkomt. Toch leiden aangescherpte uitkeringsvoorwaarden, zoals de wachtperiode voor jongeren, ertoe dat mensen zich wel melden bij de uitvoeringsinstantie, maar (onterecht) geen uitkering ontvangen.

De Inspectie heeft een wettelijke taak in het (tweedelijns) toezicht op het pensioenstelsel. Mocht dit toezicht niet goed functioneren, dan brengt dat inkomensrisico’s met zich mee voor het inkomen van veel Nederlanders.