Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risicothema: ineffectieve re-integratie

De Inspectie SZW kijkt naar de activiteiten van uitvoerende instanties die zich richten op het stimuleren en ondersteunen van werkzoekenden bij hun terugkeer naar werk.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
< 100.000
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Risico's

Samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties is van groot belang voor effectieve re-integratie. Klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak te maken met verschillende problemen. Samenwerking tussen de uitvoerders binnen het stelsel van werk en inkomen en het domein zorg is nodig om klanten betrokken te houden bij de maatschappij en waar mogelijk naar werk te begeleiden. 

Samenwerking tussen de sociale partners, onderwijsinstellingen en gemeenten moet leiden tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De realisatie van regionaal arbeidsmarktbeleid verloopt tot op heden moeizaam. Op basis van het sociaal akkoord in 2013 krijgt het regionaal arbeidsmarktbeleid een impuls door het instellen van regionale werkbedrijven. Daar werken werkgevers, uitvoerders en andere partijen samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen.

Sommige sectoren hebben nog steeds te maken met arbeidstekorten. Tegelijkertijd zijn er substantiële groepen werkzoekenden die moeite hebben met het vinden van een baan. Verschillende uitvoerende organisaties zijn verantwoordelijk voor de oplossing hiervan.

Het gaat hier met name om de activiteiten van casemanagers bij het UWV of gemeenten. Deze casemanagers ondersteunen cliënten die door werkloosheid of ziekte (tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. 
De caseload van casemanagers staat op veel plaatsen onder druk waardoor een deel van de cliënten onvoldoende begeleiding krijgt. Daarnaast krijgen klanten met een arbeidsbeperking onvoldoende ondersteuning om aan het werk te komen. Met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hiervan het slachtoffer. Kansrijkere werkzoekenden hebben de re-integratieondersteuning vaak niet nodig.