Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Risico's

De Inspectie SZW heeft een nieuwe inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen waar de hoogste risico’s zijn op het gebied van gezond, eerlijk en veilig werken en bestaanszekerheid voor iedereen. Deze risicoanalyse is de basis voor de Inspectie om capaciteit gericht in te zetten.

Het is de derde keer dat de Inspectie een inspectiebrede risicoanalyse uitvoert. Deze versie 3.0 is een doorontwikkeling van de risicoanalyse die voor het meerjarenplan 2013-2014 is uitgevoerd. De doorontwikkeling van de methodiek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van alle risico’s op het domein van SZW, beredeneerd vanuit de doelen;
  • grotere vergelijkbaarheid tussen de risico’s van de verschillende werkterreinen;
  • onderbouwing van de risico’s met zo veel mogelijk cijfermateriaal;
  • verbeterde kansschaal: meting van de daadwerkelijke kans;
  • verbeterde effectschaal, waarin meer rekening is houden met de aard van het effect.

Uitkomsten risicoanalyse
De resultaten van de risicoanalyse zijn weergegeven in onderstaand risicodiagram. Hierin staan risicothema’s, die elk bestaan uit verschillende risico’s.


Klik op de bollen voor de risico's.

mate van schade
mate van schade
               
               
               
               
               
               
               
               
zeer kleine kans zeer grote kans
Blootstelling
Omvang risicogroep in aantal mensen
 
100.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 5.000.000
> 5.000.000
Kans moeilijk te bepalen op basis van beschikbare gegevens

Voor ieder risicothema is de blootstelling, de kans en het effect af te lezen. Horizontaal staat de kans weergegeven en verticaal het effect. De grootte van het bolletje toont de potentiële groep blootgestelde mensen. Hoe groter het bolletje, des te groter de blootgestelde groep. Voor sommige risico’s is onvoldoende informatie aanwezig om een betrouwbare schatting van kans en/of effect te geven. In dat geval is het bolletje grijs in plaats van zwart.

Ernst van de risicothema’s
De ernst van een risico(thema) is afhankelijk van de waarde van kans x effect. Hoe hoger de score op kans x effect, des te hoger het risico. Dit betekent dat rechtsboven in het risicodiagram de hoogste risico’s staan (rood) en linksonder de laagste risico’s (groen), met een geleidelijk verloop van hoog naar laag.

Kans
Deze waarde geeft weer hoe groot de kans is dat een bepaalde persoon schade ondervindt als gevolg van het optreden van het risico. Per risico kan de groep die dat risico loopt verschillend zijn. De ene keer zijn dat alle werknemers in een bepaalde sector en de andere keer bijvoorbeeld alle uitkeringsgerechtigden. Cijfermatig betekent dit: de kans is het aantal mensen dat schade heeft ondervonden gedeeld door het aantal mensen dat mogelijk wordt blootgesteld aan het risico maal 100.

Effect
Het effect geeft weer welke schade wordt ondervonden wanneer men geraakt wordt door een risico. Omdat de effecten van risico’s van diverse aard kunnen zijn, onderscheidt de Inspectie verschillende soorten schade. Schade aan:

  • gezondheid
  • bestaanszekerheid
  • werknemersrechten
  • participatie
  • vertrouwen in de maatschappij