Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Schijnconstructies en naleving cao’s

Bij een schijnconstructie wijkt de feitelijke situatie (wat gebeurt er echt) af van de voorgespiegelde situatie (wat moet de overheid denken dat er gebeurt). Werknemers en/of de overheid worden hierdoor structureel benadeeld en dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen werkgevers. Schijnconstructies komen voor in alle sectoren, in allerlei verschijningsvormen.

Risico's

Het gebruik van schijnconstructies brengt een aantal andere risico’s met zich mee: illegale tewerkstelling, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, migratiefraude, fiscale fraude, arbeidsuitbuiting, te lange werktijden en onvoldoende arbozorg.

Aanpak

De inspectieaanpak van schijnconstructies is geïntensiveerd op basis van het actieplan voor de bestrijding van schijnconstructies dat tegelijk met het sociaal akkoord is aangeboden aan de Tweede Kamer.
De aanpak van schijnconstructies kent meerdere sporen: (inter)nationale samenwerking, aanpassing van wet- en regelgeving en het uitvoeren van inspecties en opsporingsonderzoeken moeten samen zorgen voor zichtbare afname van schijnconstructies. Verder wordt er een interventieteam opgericht waarin de Inspectie onder meer samenwerkt met de Belastingdienst, UWV en de IND. Met deze aanpak signaleert zij ook nieuwe constructies.
De Inspectie ondersteunt ook onderzoek naar de niet-naleving van cao-afspraken. De Inspectie kan op verzoek van sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) onderzoek doen naar de naleving van cao’s. Met de bevindingen die uit die onderzoeken voortvloeien, kunnen de sociale partners de werkgevers aanpakken die zich niet houden aan cao-afspraken.

2015

Er worden inspecties en opsporingsonderzoeken uitgevoerd. Medio 2014 doet de inspectie onderzoek op welke specifieke sectoren die interventies gericht zullen zijn. Verder ondersteunt de Inspectie onderzoeken waarmee sociale partners werkgevers kunnen aanpakken die cao-afspraken niet nakomen.