Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Psychosociale arbeidsbelasting (psa)

Psa is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. Te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten, sexuele intimidatie en discriminatie zijn factoren die stress veroorzaken. Potentieel gaat het om meer dan zeven miljoen werknemers, waarbij een dergelijk risico kan spelen. Deze risico’s komen vooral voor in de sectoren Zorg en Welzijn, Financiële instellingen, Onderwijs en Openbaar bestuur en Defensie. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met psa. Daarnaast was in 2011 in bijna 50% van alle lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen een psychische stoornis de oorzaak van tegen ruim 30% in 2001.

Risico's

Er is kans op gezondheidsschade bij 3% van alle werknemers. Momenteel zijn er ruim 184.000 werknemers met feitelijke gezondheidsschade door psa. Jaarlijks overlijden er ongeveer 9 werknemers als gevolg van psa.

Aanpak

Het doel van de Inspectie is in samenwerking met en activering van belangrijke partijen met haar producten bij te dragen aan:

  • beperking van gezondheidsklachten
  • het voorkómen van arbeidsbeperkingen en -uitval door psa
  • verbetering van de dienstverlening ten behoeve van participatie aan uitkeringsgerechtigden met psychische problematiek.

De Inspectie werkt in overleg met beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en uitvoerders in het stelsel van werk en inkomen een programmaplan uit voor 2015 en later. Dit doet ze op basis van:

  • analyses van het voorkomen van psa in diverse sectoren en bedrijven
  • een verkenning van informatie over dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met psychische problematiek
  • een analyse van de aanknopingspunten die de wetgeving voor handhaving en toezicht op deze onderwerpen biedt.

2015

In 2015 start de inspectie met inspecties en andere interventies op basis van deze eerste analyses.