Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Gevaarlijke stoffen

In Nederland wordt bij één op de drie bedrijven gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dat varieert van bedrijven die incidenteel met een enkele gevaarlijke stof werken tot bedrijven die voortdurend met veel verschillende gevaarlijke stoffen werken.  

De belangrijkste sectoren waar werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zijn: ACFKR, Metaal, Bouw, Afval, schoonmaak en industriële reiniging, Groothandel en opslag, Autoreparatie en spuiterijen.

Risico's

RIVM schat dat jaarlijks tot ongeveer 1.200 personen overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk en dat dit leidt tot ongeveer 40.000 DALY’s: Disability-Adjusted Life-Years. Dit gezondheidsverlies is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte.
Een recent onderzoek van TNO toont aan dat van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken maximaal 20% kan aantonen dat zij doeltreffende beschermingsmaatregelen hebben genomen.
De lage naleving en het hoge risico zorgen ervoor dat dit thema in het meerjarenplan van de Inspectie SZW belangrijke aandacht krijgt.

Aanpak

De Inspectie wil met een integrale inspectieaanpak de veilige omgang met gevaarlijke stoffen, de beheersing van de risico’s en de borging in de bedrijfsprocessen zeker stellen. Daartoe werkt zij aan integratie van kennis en aanpak van gevaarlijke stoffen in haar eigen inspectieaanpak op de sectoren waar dit speelt.
Trefwoorden zijn: voorlichting aan werkgevers en werknemers, en integratie van het thema gevaarlijke stoffen in de (her-)inspecties in meerdere sectoren.

2015

In 2015 past de Inspectie een scala aan interventies toe. Hierbij speelt samenwerking met brancheorganisaties een belangrijke rol, vooral in de sectoren ACFKR, Zorg, Landbouw en Metaal en bij hoogrisicobedrijven.

In deze sector werkt de Inspectie op ketenniveau nauw samen met inspecties ILT en NVWA.

Verder werkt de Inspectie in 2015 aan integratie van de zorg voor beheersing van gevaarlijke stoffen in de andere sector- en bedrijfsgerichte inspectieaanpakken.