Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Certificatie

Certificatie is geen sector, maar een instrumentarium. Als het goed wordt toegepast, geeft het vertrouwen dat extra risicovolle objecten, persoonlijke arbeidsuitoefening en werkprocessen voldoen aan de kwaliteitseisen die ervoor gelden. De minister van SZW is verantwoordelijk voor wettelijke certificatie op 23 werkvelden van arbeidsomstandigheden, rond de 30 certificerende- en keurende instellingen en rond de 80 certificatieaanwijzingen.

Risico's

Het belangrijkste risico is het gevaar dat er onterecht vertrouwen is in de werking van de certificatie. Hierdoor kunnen risicovolle arbeidsprocessen en producten onterecht als veilig worden beschouwd.

Aanpak

Momenteel ontwikkelt de Inspectie een nadere risicoanalyse van het certificatieterrein. Op basis daarvan maakt zij een concreet activiteitenplan voor 2015 en verder. De nadruk komt te liggen op het volgen en monitoren van de ontwikkelingen bij persoons-, kennis- en procescertificering met een aantal stelsel (werkveld) onderzoeken. De Inspectie blijft zorg besteden aan de noodzakelijke aanwijzings- en verlengings(aanvraag)verzoeken. Met de Raad voor Accreditatie en de cki’s werkt ze aan de afbakening en afstemming van de toezicht- en controleketen.

2015

De accenten van de inspectie-inzet in 2015 liggen bij nadere risicoanalyses op meerdere werkvelden. Op basis daarvan ontwikkelt de Inspectie een meerjarenstrategie en een aantal stelselonderzoeken. Ook zijn inspecties aan de orde op specifieke risicogebieden zoals duikarbeid en drukapparatuur, naast de uitvoering van wettelijke taken zoals het jaarverantwoordingonderzoek.