Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Asbest

In de periode van 1969 tot 2028 zullen rond de 330.000 mensen zijn blootgesteld aan de stof asbest. Dat blijkt uit een risicoanalyse (inclusief meerdere bronanalyses) van de Inspectie. In deze periode zullen er in totaal 64.500 direct aan asbest gerelateerde sterfgevallen plaatsvinden – ruim 19% van de blootgestelde personen. Op dit moment lopen 41.000 werknemers de kans op blootstelling aan asbest.

Risico's

Het grootste risico wordt gevormd door de blootstelling aan asbestvezels van werknemers, omwonenden, en bezoekers. Daarnaast is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderingsbedrijven. Deze bedrijven worden de komende jaren vaker ingezet bij de verwijdering van astbestcementdaken, die per 2020 verboden worden.

Aanpak

De Inspectie streeft naar een betere naleving van de regels door gecertificeerde asbestbedrijven, naar minder malafide asbestsaneringen en naar een grotere bewustwording bij werknemers in risicovolle bedrijven. Deze bevinden zich bijvoorbeeld in de scheepsonderhoud- en reparatiesector, installatiebranche en brandweer.
De Inspectie treedt op met (her-)inspecties, een gerichte aanpak van notoire overtreders, strafrechtelijke onderzoeken, handhavingcommunicatie en operationele samenwerking.

2015

De Inspectie handhaaft in 2015 op naleving van de nieuwe grenswaarden voor de verschillende  asbestcategorieën. Daarbij ligt de nadruk op niet-nalevers en notoire overtreders (malafide saneringszaken). Ook zet zij in op herinspecties bij malafide bedrijven. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden gericht in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van constructies.
De Inspectie onderzoekt daarnaast de toepassing van sancties door certificerende instanties en hun klachtenafhandeling. Ook onderzoekt zij mogelijke mutaties in de bedrijfsstructuur van saneringsbedrijven.
De Inspectie gaat samenwerken met de Brandweer Nederland, om veilig werken met asbest bij de corpsen te bevorderen.
Tot slot blijft de Inspectie met de asbestsector communiceren over veilig werken, goede én slechte voorbeelden en inspectieresultaten.