Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Arbozorg

Arbozorg is een stelsel van kernbepalingen en randvoorwaarden die zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Toepassing in de praktijk op de werkvloer is uiteraard essentieel voor de effectiviteit. Arbozorg heeft betrekking op ruim 7 miljoen werknemers. De Inspectie constateert dat meerdere onderdelen van de wettelijke verplichtingen slecht worden nageleefd. Zo kent minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), heeft 44% een preventiemedewerker aangesteld en heeft minder dan tweederde van bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden, een ongevalregistratie. De Inspectie wil met kracht inzetten op meerdere sporen om arbozorg beter te laten beklijven bij bedrijven en instanties.

Risico's

De Inspectie ziet vooral het risico dat slechte werkmethoden en -processen, onjuiste arbeidsmiddelen en niet-onderkende gevaarlijke werksituaties blijven bestaan omdat arbozorg niet goed wordt toegepast. Dat kan leiden tot op arbeidsuitval door ongelukken, arbeidsgerelateerde ziektes en arbeidsongeschiktheid.

Aanpak

De Inspectie wil met een meersporige aanpak de aanwezigheid, kwaliteit en toepassing van arbozorg en arbozorgmiddelen bij bedrijven en instellingen verhogen. Haar aanpak kent in de komende jaren de volgende kernpunten:

  • de Inspectie zet netwerken in om binnen arbeidsmarktsectoren concrete activiteiten te laten ontwikkelen rondom arbozorg.
  • communicatie wordt ingezet om bedrijven goed en indringend te informeren over hun arbozorgverplichtingen en de instrumenten die er zijn om hieraan te voldoen. Het gaat hier vooral om de verplichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 en 3 van de Arbeidsomstandighedenwet
  • inspecties worden ingezet na enkele proefpilots om de effectiviteit van dit instrument vast te stellen
  • het programma is vooral op middelgrote en kleine bedrijven gericht, en is breder opgezet dan de aanpakken die zich richten op specifieke arborisico’s.

2015

De Inspectie zet, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de Inspectie het bedrijf verder. Bedrijven die kernbepalingen van de arbozorg niet nakomen krijgen een herinspectie.
De Inspectie checkt een reeks grote bedrijven op de (uitvoering van) arbozorg. Ook voert zij een pilot uit onder startende bedrijven, in samenwerking met Kvk’s en ondernemersplatforms. Veel kleinere, startende bedrijven weten namelijk weinig over arboverplichtingen.