Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Metaal

In de metaalsector zijn rond de 12.000 bedrijven actief, met 144.000 werknemers. Deze bedrijven zijn zeer divers: van kleine, gespecialiseerde ondernemingen tot grotere scheepswerven en bedrijven in klein- en grootmetaal, productie en bewerking. De sector kent ook een breed scala aan risico’s zowel op het gebied van de arbeidsmarkt als op het vlak van arbeidsomstandigheden. De Inspectie benadert deze risico’s en problemen zoveel mogelijk op een samenhangende manier in haar programma.

Risico's

Op het gebied van arbeidsomstandigheden ziet de Inspectie vooral risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen, fysieke overbelasting, geluid, onveilige werkplekken en arbozorg. Op het vlak van de arbeidsmarkt zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling en te lange werktijden de voornaamste risico’s.

Aanpak

De Inspectie zet in op het verkleinen van al deze risico’s. Ze heeft daarbij specifieke aandacht voor de risicogroep jongeren. Omdat zowel arbeidsomstandigheden- als arbeidsmarktregels nog veel te slecht worden nageleefd, vormen (her-)inspecties een groot deel van de aanpak, soms in combinatie met strafrechtelijke opsporingsacties. Daarnaast gebruikt de Inspectie indringende ketenbeïnvloeding: door overreding, nalevingscommunicatie, afspraken met branchepartijen en de openbaarmaking van bevindingen bij Inspecties.

2015

Vanuit de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek voert de Inspectie (her)inspecties uit bij scheepswerven tot 2016. Afhankelijk van de inspectieresultaten uit 2014 verbreedt zij deze inspecties naar andere subsectoren. Ook maakt de Inspectie gebruik van nalevings- en handhavingscommunicatie. 
Met betrekking tot arbeidsomstandigheden voert de Inspectie een reeks herinspecties uit op risicovolle bedrijven. Ze ontwikkelt een aparte aanpak voor een geselecteerde groep notoire overtreders. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden gericht in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van constructies.
Ook inspecteert ze praktijklokalen en bedrijfsscholen, waarbij ze zicht richt op gezonder en veiliger leren werken tijdens het beroepsonderwijs van (meestal) jongeren. De Inspectie combineert dit met een onderwijscampagne voor jongeren in de metaalsector. 

Op beide facetten - arbeidsmarktproblematiek en arbeidsomstandigheden - ontwikkelt de Inspectie in 2015 een actieprogramma voor de volgende jaren.