Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Land- en Tuinbouw

In de land- en tuinbouwsector zijn ruim 68.000 bedrijven actief met ruim 150.000 werknemers. Het programma Land- en Tuinbouw is in 2014 gestart en loopt door tot en met 2015. Het programma omvat de akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.

Risico's

Risico’s in deze sector zijn overbelasting door te lange werktijden voor jongeren, werkgevers die zich niet houden aan de wettelijke arbozorgverplichtingen, fysieke overbelasting, blootstelling aan biologische agentia, onveilige werkplekken, werk in een gevaarlijke atmosfeer, illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Aanpak

Met dit programma zet de Inspectie in op het tegengaan van concurrentievervalsing, het creëren van meer veilige en gezonde arbeidsplekken, het terugdringen van ongevallen en beroepsziekten en het bestrijden van illegale tewerkstelling en onderbetaling.

2015

Er worden (her)inspecties uitgevoerd in de glastuinbouw, de paddenstoelenteelt (waaronder champignons), de vollegrondteelt en de akkerbouw. Hierbij besteedt de Inspectie extra aandacht aan de (notoire) overtreders uit voorgaande jaren. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden gericht in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van constructies.

Daarnaast worden inspecties uitgevoerd bij dienstverleners in de land-, akker- en tuinbouw en bij biogasinstallaties.

Medio 2014 is gebleken dat de handhaving van vermoedelijke overtredingen problemen geeft. De Inspectie zal hierdoor in 2015 een aangepaste strategie hanteren.