Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Grond-, Weg- en Waterbouw

Risico's

De Inspectie ziet in deze sector vooral de risico’s van ongezonde fysische werkomgevingen en inrichting van de arbeidsplaats, fysieke overbelasting, gevaarlijke stoffen (inclusief explosiegevaar), elektrocutiegevaar onderbetaling en uitbuiting.

Aanpak

De Inspectie draagt bij aan de volgende doelen: minder fysieke belasting van werknemers en geen blootstelling meer aan gevaarlijke stoffen van werknemers die in verontreinigde grond en water werken.
In 2016: (overheids-)opdrachtgevers kennen hun rol en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van werknemers, en ze handelen er ook naar; geen doden door aanrijdingen meer in de wegenbouw en bij werkzaamheden aan het spoor; fysieke belasting van werknemers is verminderd.
De aanpak is een mix van initiële inspecties, herinspecties, keten- en bestuurdersbenadering, handhavingsinterventies en communicatie.

2015

De Inspectie voert (her)inspecties uit op het voorkomen van aanrijdgevaar in de wegwerkvlakken. Ook eist ze gerichte aandacht bij de opdrachtgevers. Daarnaast wordt er gecontroleerd op onderbetaling en uitbuiting. De Inspectie werkt samen met ILT als die controleert op het voorkomen van aanrijdgevaar bij Railinfra/spoor. Ook zet de Inspectie druk op onvoldoende presterende gecertificeerde bedrijven die zich bezig houden met het opruimen van explosieven op (voorgenomen) werklocaties.
Verder pakt de Inspectie zaken aan rondom verontreinigde grond, waarbij ze handhaaft op overtreders.
De Inspectie blijft zich inzetten om bij de opdrachtgevers, inclusief gemeenten, indringend concrete aandacht en zorg te eisen voor hun verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen voor GWW-projecten. Bijvoorbeeld het veilig opleveren van projectgrond – gevrijwaard van explosieven – en sturing op arbo-aspecten in het opdrachtverleningtraject.