Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Chemie

De Inspectie rekent voor haar toezichtactiviteiten de volgende deelsectoren en bedrijven tot de algemene sector Chemie: Aardolie, Chemie specifiek, Farmacie, Kunststof en Rubber, en de Brzo- en ARIE-bedrijven.

Er zijn in de hele sector ongeveer 6.500 bedrijven actief, met ongeveer 137.000 werknemers. Specifieke inspectielijnen en -programma’s komen hier samen: procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, zware risicobedrijven en andere arborisico’s als geluid en fysieke belasting.
De sector heeft diverse kenmerken: bijvoorbeeld hoogwaardige materiekennis- en procestechnologie, hooggeschoold personeel, vergaand geprotocolleerde procesgang en -sturing en veel interne systeemcontrole. Maar de sector bevat ook niet-willers en notoire overtreders en laat nog steeds een te laag niveau van arbozorg zien. Wel is de naleving van arboverplichtingen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Risico's

De Inspectie onderkent vooral risico’s als blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zware ongevallen, fysieke overbelasting, een ongezonde fysische werkomgeving en onveilige werkplekken.

Aanpak

Specifieke inspectielijnen en -programma’s komen hier samen: procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, zware risicobedrijven en andere arborisico’s als geluid en fysieke belasting.
De Inspectie streeft in 2015 en verder naar een verdere integratie en synergie van inspectieactiviteiten in de sector Chemie, op basis van een in 2014 uit te werken ontwikkelstrategie en -traject. Daarbij zorgt zij voor koppeling of integratie van bovengenoemde inspectielijnen en -programma’s. Zo bekijkt de Inspectie hoe ze haar thema ‘gevaarlijke stoffen’, dat verder wordt ontwikkeld,  kan integreren in andere, meer sector- en bedrijfsgerichte programma’s, en hoe ze procesveiligheid kan opnemen in bedrijfsaanpakken. Daarbij betrekt de Inspectie haar (leer)ervaringen met het toezicht op gevaarlijke stoffen in de afvalbranche. Deze herpositionering van de totale inspectiezorg binnen de sector Chemie zal zorgen voor verschuivingen in de aanpak van inspecties, her-inspecties, nalevingscommunicatie en ketendruk.

2015

Met die kennis blijft de Inspectie in 2015 vooralsnog reguliere inspecties uitvoeren in alle deelsectoren op de risicovolle veiligheids- en gezondheidsaspecten, proces- en systeemaanpakken bekijken en de Brzo- en ARIE-bedrijven controleren. Handhaving op niet willende bedrijven en notoire overtreders en handhavingscommunicatie is nadrukkelijk aan de orde.