Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Bouw

De sector bouw - inclusief de deelsectoren toelevering en afbouw- kent ruim 136.000 bedrijven,  met ruim 480.000 werknemers. Hiervan zijn 127.000 personen geregistreerd als zelfstandige.

Risico's

De grootste risico’s in de bouw liggen op het gebied van arbeidsveiligheid (valgevaar, onveilige werkplek, onjuist gebruik persoonsbeschermende middelen), gevaarlijke stoffen (onder meer asbest, kwartstof, dieselmotoremissie, houtstof, nanodeeltjes), fysieke overbelasting, illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Aanpak

De Inspectie zet in op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hiervoor werkt zij samen met ketenpartijen aan het terugdringen van fysieke belasting, het vergroten van de veiligheid op de werkvloer en een verantwoord gebruik van gevaarlijke stoffen. Verder streeft de Inspectie naar een betere naleving van de Wav en de WML. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden gericht in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van constructies. Gevallen van arbeidsuitbuiting worden eveneens met strafvorderlijke bevoegdheden aangepakt.
De Inspectie zet een mix van inspectiemiddelen in: handhaving met nadruk op notoire overtreders, ketenaanpak op opdrachtgevers en hoofdaannemers, advies over het juiste gebruik van middelen op de locaties en nalevingscommunicatie.

2015

In 2015 controleert de Inspectie de fysieke belasting bij de 15 zwaarste beroepen in de bouw. Daarnaast inspecteert zij gericht op arbeidsveiligheid, arbozorg en gevaarlijke stoffen, illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting. De Inspectie bezoekt opdrachtgevers in de bouw om te bepalen of zij de arbozorg op de bouwplaats goed hebben geregeld. Overtreders uit eerdere jaren krijgen een herinspectie.