Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Vervolgonderzoek Beveiliging Suwinet

November 2013 is het onderzoek ‘De burger bediend in 2013’ over de beveiliging van Suwinet door gemeenten  naar het parlement gestuurd. Hieruit bleek dat de informatiebeveiliging van Suwinet niet op orde was. In maart 2014 heeft de staatssecretaris in een algemeen overleg met de Tweede Kamer over Suwinet  toegezegd de Inspectie SZW te vragen  een nieuw onderzoek te doen naar de beveiliging van Suwinet door gemeenten.
Dit vervolgonderzoek moet een representatief beeld geven van de mate waarin gemeenten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de beveiliging van uitwisseling van informatie binnen Suwinet.

Risico's

De Inspectie heeft eerder geconstateerd dat gemeenten nog onvoldoende voldoen aan de normen voor het veilig gebruik van Suwinet met potentiële risico’s voor onrechtmatig gebruik van informatie en gevolgen voor bijvoorbeeld privacy. De Inspectie onderzoekt nu of er sprake is van progressie. Het risico is dat gemeenten nog onvoldoende voortgang hebben geboekt op de ingezette verbeterprocessen, waardoor de inhoudelijke risico ‘s nog steeds kunnen optreden.

Aanpak

De Inspectie doet onderzoek bij meer dan 100 - aselect gekozen – gemeenten. Aan de hand van een vragenlijst geven deze gemeenten aan in welke mate de beveiliging van Suwinet op orde is. Aandachtsgebieden die daarbij aan de orde komen zijn: beveiligingsbeleid- en plan, organisatorische aspecten en logische toegangsbeveiliging. Bij de beantwoording van deze vragen wordt ook om bewijsstukken gevraagd. Tevens worden er aanvullend van BKWI logfiles opgevraagd (onder meer met betrekking tot bekende Nederlanders). De concept rapportage per gemeente wordt verzonden naar het college van burgemeester en wethouders. De definitieve rapportage per gemeente gaat vervolgens naar het college en de gemeenteraad.

2015

Het onderzoek naar de beveiliging van Suwinet vindt plaats in het laatste kwartaal van 2014. Het eerste kwartaal van 2015 is gereserveerd voor de analyse van het onderzoeksmateriaal. In april 2015 wordt een rapport opgeleverd met daarin een landelijk beeld van de beveiliging van Suwinet door gemeenten.