Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Onderzoek naar aanleiding van het referentiekader wijzigingswet SUWI (werkgeversdienstverlening)

Het referentiekader wijzigingswet SUWI 2012 (Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) bevat verschillende thema’s waarnaar de Inspectie onderzoek doet.

Risico's

De Inspectie onderkent als risico de ingrijpende veranderingstrajecten waar gemeenten en UWV in 2014 mee te maken hebben door onder meer de invoering van de Participatiewet. Onderdeel daarvan is de effectieve match tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod. Het belang hiervan is toegenomen doordat in het bestuursakkoord is afgesproken dat werkgevers, naast reguliere werkzoekenden, 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan zullen nemen in de periode 2015-2026. De overheid stelt zich tot 2026 garant voor 25.000 extra banen.

Aanpak

Vanaf juni 2014 doet de Inspectie onderzoek naar de inrichting en het verloop van de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s. Met dit onderzoek geeft de inspectie naast een oordeel ook inzicht in de opzet en het functioneren van een (al dan niet) gecoördineerde aanpak van werkgeversdienstverlening. Een vervolgonderzoek in 2015 gaat in op de werking van de werkgeversdiensten: leidt een gecoördineerde aanpak tot een betere match tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

2015

De Inspectie levert in februari 2015 een programmarapportage op over de gecoördineerde aanpak werkgeversdiensten. Als vervolg hierop start in maart 2015 een onderzoek naar de ‘werking' van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening. De resultaten van dit onderzoek monden eind 2015 uit in een programmarapportage.