Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Kwaliteit bestuurlijke informatie gemeenten

Gemeenten hebben informatie nodig over de uitvoering van het sociaal domein of onderdelen daarvan, waarmee zij kunnen nagaan of doelen worden bereikt, bijstelling van de uitvoering noodzakelijk is en/of (uitvoerings-)beleid moet worden aangepast. Deze informatie wordt gevat onder de term ‘bestuurlijke informatie’.

Risico's

Gebrekkige kwaliteit van bestuurlijke informatie bij gemeenten heeft als risico dat gemeenten sturen op basis van verkeerde informatie. Dat heeft nadelige invloed op een doeltreffende uitvoering van ondermeer de WWB. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen gemeenten een nog belangrijkere rol binnen het sociale domein. Als de bestuurlijke informatie dan niet op orde is, bestaat het risico dat een doeltreffende uitvoering op een breder terrein wordt belemmerd. 

Aanpak

De Inspectie voert een analyse uit op basis van de verkennende studie uit 2014. Die analyse zal leiden tot duiding van een beperkt aantal aspecten van bestuurlijke informatie, die belangrijk  zijn voor de sturing en een doeltreffende uitvoering door gemeenten. Daarbij houdt de Inspectie rekening met aspecten die voor de minister als systeemverantwoordelijke van belang zijn. Die bepalende aspecten van bestuurlijke informatie zijn vanaf 2015 onderwerp van onderzoek.

2015

Met haar vervolgonderzoeken biedt de Inspectie inzicht in uitvoering en werking van belangrijke aspecten van de bestuurlijke informatie binnen gemeenten.  
Het onderzoek resulteert in  2016 in een nota van bevindingen en een programmarapportage.