Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Klantenenquête Werk en Inkomen

Met een klantenenquête onder uitkeringsgerechtigden wil de Inspectie aanvullend op resultaten van onderzoek kunnen inzoomen op de positie en omstandigheden van uitkeringsgerechtigden. Thema’s die jaarlijks in de enquête terugkomen zijn bijvoorbeeld: handhaving, re-integratie, digitalisering en zelfredzaamheid.
Het doel van de klantenenquête is de effectiviteit van programmarapportages van de Inspectie te vergroten. De enquête biedt inzicht in het functioneren van belangrijke onderdelen van het stelsel van werk en inkomen. Als nevendoel kan de enquête input leveren voor signalering en bijdragen aan risicoanalyse.
Afzonderlijk onderdeel van de klantenenquête Werk en Inkomen is de ‘monitoring van mensen uit de doelgroep Participatie’. De doelgroepen voor de enquête en voor de monitoring zijn verschillend van aard, zij het dat voor de populatie ‘mensen in de bijstand’ sprake is van overlap. Dubbele uitvraag van gegevens zal worden voorkomen.

Risico's

Potentiële en feitelijke risico’s in de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen worden ook zichtbaar in de beleving en het perspectief van uitkeringsgerechtigden. Ervaringen van deze groeperingen dragen met andersoortige onderzoeken, bij aan een onderbouwd beeld van de werking van het stelsel, waardoor doelgerichter vanuit beleid, uitvoeringsinstanties, gemeenten en het toezicht aan optimalisering kan worden gewerkt.

Aanpak

De enquête wordt uitgezet onder verschillende groepen uitkeringsgerechtigden binnen het stelsel van werk en inkomen. Zo wordt er een steekproef getrokken uit de populatie van WWB-, WW-, WIA- en Wajong-gerechtigden.

2015

Halverwege 2015 begint de Inspectie met de werkzaamheden voor de klantenenquête werk en inkomen over 2015.   Rapportage over de resultaten van de monitoring doelgroep participatie zal in augustus 2015 plaatsvinden.