Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Dienstverlening aan jongeren

De Inspectie verricht meerjarig onderzoek naar de dienstverlening aan jongeren.
Doel van het onderzoek is na te gaan of de uitvoering een bijdrage levert aan het vergroten van de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Risico's

De jeugdwerkloosheid onder jongeren is nog steeds hoog. Er is veel aandacht vanuit het kabinet voor deze doelgroep.

Gemeenten en UWV spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Op dit moment is nog grotendeels onbekend in hoeverre gemeenten en UWV bijdragen aan de vergroting van de kansen voor deze jongeren. De Inspectie zag al eerder risico’s, en ziet deze nog, in de sfeer van onvoldoende uitstroom van werklozen met een grote afstand (deels jongeren) tot de arbeidsmarkt en nog onvoldoende samenwerking tussen gemeenten en sectoren uit de sfeer van arbeidsmarkt en werkloosheidsbestrijding.

Maar ook aan de vraagkant is er minder plaats voor kwetsbare groepen. Hierdoor is er het risico van het ontstaan van een dubbele achterstand bij jongeren. De zelfregulering wat betreft de aandacht voor kwetsbare groepen in de uitvoering van de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt is onduidelijk, maar gezien het (financieel) mechanisme in de WWB is volgens de Inspectie de kans groot dat de aandacht in eerste instantie uitgaat naar de meest kansrijke groep jongeren. 

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Over de eerste fase van het onderzoek rapporteert de Inspectie in december 2014. Die rapportage gaat over de kansen en het beleid voor jongeren, aangevuld met een kwalitatieve beschrijving van de eerste periode van werkloosheid (inclusief zoekperiode).
De tweede fase van het onderzoeksprogramma bestaat uit een kwalitatief onderzoek waarvoor enkele tientallen jongeren intensief worden gevolgd. Om het relatieve belang (hoe vaak komt iets voor) van de uit dit onderzoek voortkomende knelpunten te bepalen, sluit de Inspectie dit onderzoek af door de bevindingen zoveel mogelijk te kwantificeren.
Het resultaat van de tweede fase is een eindrapportage waarin de Inspectie de vraag beantwoordt of de uitvoering van de WW en WWB adequaat is, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan oorzaken en gevolgen van knelpunten in de uitvoering.

2015

De Inspectie zal het programma Dienstverlening aan jongeren in 2015 afronden. Daartoe wordt begin 2015 een nota van bevindingen opgesteld, in april 2015 volgt een programmarapportage met het oordeel van de Inspectie.