Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Sectorgerichte programma’s Werk en Inkomen

De Inspectie is zich bewust van de grootschalige veranderingen in de beleidsvorming, regievoering en uitvoering door gemeenten als gevolg van de gedecentraliseerde regelgeving in het sociaal domein. Dit complex vergt van gemeenten grote inzet en inspanningen op vele terreinen. De Inspectie neemt deze context bij haar onderzoeken in ogenschouw om te bezien of en hoe deze constellatie tot onverwachte problemen in de uitvoering leidt maar ook tot goede, nieuwe oplossingen aanleiding geeft. Zo kunnen de verschillende partijen – zowel  beleid als uitvoering - daarvan verder leren.  

De Inspectie zoekt bij de ontwikkeling en uitvoering van haar toezichtonderzoeken functionele samenwerking, waaronder kennisdeling, met UWV, SVB en gemeenten.