Meerjarenplan 2015 - 2018

Jaarplan 2015

Programmering

De werkzaamheden van de Inspectie vallen uiteen in drie categorieën.

Programma’s
De Inspectie kiest de programma’s op basis van risicoanalyse en omgevingsanalyse. Welke risico’s doen zich voor op het gebied van eerlijk werken, gezond en veilig werken en bestaanszekerheid? En welke rol heeft de Inspectie SZW bij de aanpak van die risico’s? Per programma zet de Inspectie een mix van toezichtinstrumenten en opsporingsonderzoeken in om de risico’s zo effectief mogelijk aan te pakken. De programma’s variëren in duur, fasering en de mate waarin verschillende toezichtinstrumenten ingezet worden.

Onderzoek naar aanleiding van meldingen, signalen en verzoeken
De Inspectie SZW heeft één centraal meldpunt waar elke burger, werknemer of instantie meldingen kan doen. Bij dit meldpunt komen meldingen binnen van ongevallen, klachten en signalen over arbeidsomstandigheden en signalen van vermoedelijke illegale arbeid, fraude of andere overtredingen binnen het sociale domein. De Inspectie reserveert een deel van haar capaciteit voor het onderzoeken van die meldingen. Het gaat om:  

  • wettelijke taken (bijvoorbeeld ongevalsonderzoek en verantwoordingsgericht onderzoek naar de bedrijfsvoering van UWV en SVB)
  • opsporingsonderzoeken naar aanleiding van meldingen
  • overige meldingen (klachten over arbeidsomstandigheden, meldingen arbeidsmarktfraude);
  • signalen en signalementen: arbo- en arbeidsmarktfraudemonitors; overige strategische signalen

De frontoffice geeft ook meldingen en signalen over fraude rondom werk en inkomen door aan ketenpartners, zoals UWV en de SVB.

Activiteiten voor derden
De Inspectie is door het ministerie van VWS aangewezen als bijzondere opsporingsdienst voor het verrichten van onderzoek naar pgb- en declaratiefraude.